Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen, dient u aan een aantal voorwaarden

te voldoen. Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm waarbij uw bruto maandinkomen

(inclusief vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan 4 – 4,5 maal de huurprijs.

Voor tweeverdieners geldt ten aanzien van het tweede salaris een andere inkomensnorm. Het

tweede inkomen wordt dan in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de

inkomensberekening. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Zelfstandig ondernemers/uitzendkrachten

Voor zelfstandig ondernemers en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of

aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. Uitzendkrachten dienen

minimaal 2 jaaropgaven aan te leveren van hun dienstverband, Fase B.

Indien u zelfstandig ondernemer bent, vragen wij u een recent uittreksel uit het handelsregister van

de Kamer van Koophandel aan te leveren en een door een erkend accountant gewaarmerkt

accountantsrapport te overleggen (minimaal van de laatste twee jaarcijfers). Daarnaast dient u er

rekening mee houden dat u een bankgarantie (of waarborgsom, afhankelijk van de eisen van de

opdrachtgever) ter hoogte van minimaal 3 maanden huur dient te overleggen vóór ondertekening

van het huurcontract.

Gepensioneerden

Indien u gepensioneerd bent, ontvangen wij graag de meest recente jaaropgaven, die aantonen wat

uw jaarlijkse bruto inkomsten zijn. Wij houden er rekening mee dat gepensioneerden circa 30%

minder belasting betalen. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Eigen vermogen

Beschikt u over eigen vermogen? Dan mag u 10% van uw eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomen

optellen. Dit bedrag moet u aantonen door middel van bijvoorbeeld een kopie bankafschrift.

Aanvullende informatie

U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker.

Inkomsten moeten worden aangetoond door aanlevering van 3 recente salarisstroken, 3 kopie

bankafschriften van salarisstorting en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel

het aanslagbiljet inkomstenbelasting. Bij twijfel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal uw

individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden. Houd

er dan rekening mee dat wij een waarborgsom of bankgarantie ter hoogte van 3 maanden huur

vragen.

Recht om te weigeren

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. Hoekstra behoudt zich het recht

voor om potentiële klanten -zonder opgave van redenen- voor een specifieke woning te weigeren.

Valsheid in geschrifte

Indien aspirant huurder(s) vervalste documenten aanleveren om in aanmerking te komen voor een

huurwoning, is Hoekstra genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in

geschrifte (Artikel 225 van het Strafrecht).